Step 1 ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติส่วนบุคคล

ข้อมูลในการติดต่อ

Step 2 Title

ข้อมูลตำแหน่งงาน

Step 3 Title

ประวัติการศึกษา

Step 4 Title

ประสบการณ์ทำงานล่าสุด

Step 5 Title

แนบไฟล์เอกสาร

Step 6 Title

ข้อกำหนดในการสมัครงาน และข้อตกลง

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารดังต่อไปนี้ ได้ที่
เอกสารนโยบายความเป็นส่วนตัว www.homepro.co.th/privacy-policy
เอกสารการแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล www.homepro.co.th/privacy-notice